Politika privatnosti | Kneza Miloša Residence - Epicentar luksuznog života
15766
privacy-policy,page-template-default,page,page-id-15766,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1200,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-16.2.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

OBAVEŠTENJE I SAGLASNOST ZA OBRADU PODATAKA O LIČNOSTI

KMR Development d.o.o. Beograd-Savski Venac, privredno društvo sa registrovanim sedištem u Beogradu, na adresi Kneza Miloša 54, matični broj 21187577 (u daljem tekstu “Društvo”) želelo bi da, u svojstvu rukovaoca podataka obrađuje određene podatke o ličnosti. U tom cilju Vas, u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti (dalje označeni i samo kao “Podaci”) u skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Službeni glasnik Republike Srbije” br. 97/2008, 104/2009, dr. zakon, 68/2012 – odluka US i 107/2012) (“Zakon”), obaveštavamo o sledećem:

1. Podaci koji bi se obrađivali
Društvo bi prikupilo od Vas i obrađivalo sledeće
podatke o ličnosti:

 • ime i prezime;
 • e-mail adresa;
 • broj telefona.

2. Svrha prikupljanja i dalje obrade

Društvo planira izgradnju stambenih i poslovnih jedinica u okviru kompleksa “Kneza Miloša Residence” radi njihove prodaje. Vaši lični podaci
definisani pod tačkom 1. ovog obaveštenja biće prikupljeni ukoliko nam iskažete interesovanje za kupovinu nepokretnosti koje su u ponudi. Svrha prikupljanja ličnih podataka jeste ostvarivanje kontakta sa Vama, u vezi sa Vašim interesovanjem i razumevanjem Vaših potreba.

Vaši lični podaci će biti upotrebljeni isključivo u gorepomenute svrhe, osim ukoliko ispunjenje obaveza propisanih zakonom ne zahteva drugačije.

3. Način korišćenja podataka

Društvo će obaviti prikupljanje, beleženje, kopiranje, pretraživanje, razvrstavanje, pohranjivanje, razdvajanje, menjanje, korišćenje, stavljanje na uvid isključivo zaposlenima, organizovanje, čuvanje i prilagođavanje Podataka.

Obrada podataka o ličnosti će biti automatska, polu-automatska i/ili ručna.

4. Informacije o korisnicima podataka

Društvo neće Vaše podatke o ličnosti iz tačke 1. dati na korišćenje drugim licima izuzev u slučaju kada tako nalažu propisi.

5. Obaveznost i pravni osnov obrade podatka

Pravni osnov obrade podataka je Vaša saglasnost. Davanje saglasnosti za prikupljanje i obradu podataka je dobrovoljno.

Saglasnost za obradu podataka možete opozvati u svakom trenutku. U slučaju opoziva dužni ste da Društvu nadoknadite sve opravdane troškove i štetu koji nastanu u slučaju opoziva.

6. Vaša prava u slučaju nedozvoljene obrade podataka
Obrada nije dozvoljena ako:

 • fizičko lice nije dalo pristanak za obradu, odnosno ako se obrada vrši bez zakonskog ovlašćenja;
 • se vrši u svrhu različitu od one za koju je
  određena, bez obzira da li se vrši na osnovu pristanka lica ili zakonskog ovlašćenja za obradu
  bez pristanka;
 • svrha obrade nije jasno određena, ako je izmenjena, nedozvoljena ili već ostvarena;
 • je lice na koje se podaci odnose određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade;
 • je način obrade nedozvoljen;
 • je podatak koji se obrađuje nepotreban ili nepodesan za ostvarenje svrhe obrade;
 • su broj ili vrsta podataka koji se obrađuju nesrazmerni svrsi obrade;
 • je podatak neistinit i nepotpun, odnosno kada nije zasnovan na verodostojnom izvoru ili je zastareo

U skladu sa Zakonom, imate prava da na Vaš zahtev budete obavešteni u vezi sa obradom podataka, pravo na uvid u podatke koji se na Vas
odnose kao i pravo da zahtevate njihovu kopiju. Pored navedenog, imate pravo da zahtevate ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade.

Pravo na brisanje podataka imate ako:
Obrada nije dozvoljena ako:

 • svrha obrade nije jasno određena;
 • je svrha obrade izmenjena, a nisu ispunjeni uslovi za obradu za tu izmenjenu svrhu;
 • je svrha obrade ostvarena, odnosno podaci
  više nisu potrebni za ostvarivanje svrhe;
 • je način obrade nedozvoljen;
 • podatak spada u broj i vrstu podataka čija je obrada nesrazmerna svrsi;
 • je podatak netačan, a ne može se putem
  ispravke zameniti tačnim;
 • se podatak obrađuje bez pristanka ili
  ovlašćenja zasnovanog na zakonu i u drugim slučajevima kada se obrada ne može vršiti u skladu sa odredbama Zakona.

Pravo na prekid i privremenu obustavu obrade imate ako ste osporili tačnost, potpunost i ažurnost podataka, kao i pravo da se ti podaci označe kao osporeni, dok se ne utvrdi njihova tačnost, potpunost i ažurnost.

7. Ostale informacije bitne za obradu Vaših podataka
Rok čuvanja i obrade podataka

Vaši podaci će se obrađivati i čuvati dok postoji potreba, ali ne duže od 3 godine.

Mere zaštite

Društvo će preduzeti odgovarajuće organizacione, tehničke i kadrovske mere kako bi zaštitilo Vaše podatke o ličnosti u skladu s važećim zakonima
vezano za zaštitu podataka o ličnosti kao i standardima koji se primenjuju na polju obezbeđenja fizičke i elektronske sigurnosti podataka. Vaši podaci o ličnosti će biti tretirani kao poverljive informacije. Pristup njima imaće
samo lica koja, s obzirom na opis posla koji obavljaju u Društvu, treba da budu upoznati sa Vašim podacima o ličnosti i to samo u obimu koji
je neophodan za obavljanje njihovih poslova uz posebnu obavezu čuvanja poslovne i lične tajne.

Ukoliko imate pitanja ili zahteve u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti naši kontakt podaci su sledeći:

KMR Development d.o.o.
Kneza Miloša 54
11000 Beograd

Tel: +381114127877
E-mail: office@kmr.rs

SAGLASNOST

Ovim potvrđujem da sam pročitao/la i razumeo/la
ovo obaveštenje o obradi podataka o ličnosti te ovim dajem saglasnost da Društvo može obrađivati moje podatke o ličnosti u skladu sa ovim obaveštenjem i važećim zakonima i propisima.